Algemene voorwaarden

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten en/of goederen en alle aanbiedingen en/of overeenkomsten die hierop betrekking hebben en die door DDT worden gesloten, voor zover ze niet in strijd zijn met andere contractuele bepalingen die uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen de klant en DDT. Bepalingen en voorwaarden die voorkomen op de eigen documenten van de klant kunnen niet worden beschouwd als een dergelijke expliciete schriftelijke clausule. De klant doet hierbij uitdrukkelijk afstand van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden of gelijkaardige formuleringen met juridische implicaties die voorkomen op documenten van de klant, ongeacht of ze overgemaakt zijn vóór, tijdens of na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

2. De overeenkomst tussen DDT en de klant komt tot stand wanneer de klant een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, of na het verzoek van de klant om de werkzaamheden te starten of door elke andere bevestiging door de klant waaruit redelijkerwijs kan afgeleid worden dat de opdracht aanvaard is. Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is DDT er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DDT anders aangeeft. Offertes zijn 30 dagen geldig.

3. Alle offertes van DDT zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant wordt afgeleverd. De Klant staat ervoor in dat hij alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft verstrekt. De Klant bezorgt DDT tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Indien de informatie niet tijdig wordt verstrekt of wijzigt na het aanvaarden van de offerte, behoudt DDT zich het recht voor om de prijs van de offerte aan te passen.

4. De verbintenissen aangegaan door DDT betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.

5. Elke door de klant aangebrachte wijziging of bijkomstigheid gedurende de opdracht, zal het voorwerp uitmaken van een bijkomende vergoeding, berekend op basis van de op dat ogenblik geldende tarieven en maatstaven.

6. Tenzij anders overeengekomen tussen DDT en de klant wordt er binnen de 7 dagen na aanvaarding van de offerte een voorschot van 30% van de totale prijs betaald. Zowel voor als tijdens de opdracht, behoudt DDT het recht voor, om van de klant, de nodige provisies, borgstellingen of andere voorafbetalingen te eisen. Behoudens de borgstellingen zullen deze later verrekend worden met de uiteindelijk te betalen prijs. Tenzij anders overeengekomen, is DDT vervolgens gerechtigd om maandelijks te factureren voor het geleverde werk en onkosten, inclusief advertentiekosten.

7. Voor bepaalde diensten werkt DDT samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor advertenties). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar. DDT kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke partners.

8. Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, zal de duurtijd van deze overeenkomst gelijk zijn aan de duurtijd van de opdracht zoals vermeld op de offerte. De overeenkomst kan door de klant te allen tijde beëindigd worden gedurende de looptijd van de opdracht mits het betalen van alle geleverde prestaties en onkosten en een forfaitair bedrag van 25% van de prijs van de bestelling of de aanneming, tenzij DDT kan aantonen dat deze beëindiging een hogere schade heeft veroorzaakt. Na het beëindigen van de overeenkomst blijven de volgende bepalingen gelden: 9, 10, 11, 13, 14, 16.

9. Als de Klant een verplichting zoals opgenomen in de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt, heeft DDT het recht alle tussen de klant en DDT gesloten overeenkomsten op te schorten zolang de Klant aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken wegens wanprestatie, zonder enig recht op schadevergoeding of restitutie van de klant. In voorkomend geval worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar, zal DDT gerechtigd om alle geleverde prestaties en onkosten onmiddellijk te factureren en zal de klant een forfaitair bedrag van 25% van de prijs van de bestelling of de aanneming dienen te betalen, tenzij DDT kan aantonen dat ze een hogere schade heeft.

In geval van vereffening, faillissement, staking van betaling of onder toepassing van de wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen van de klant is DDT gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen, alsook de overeenkomst te schorsen en/of te beëindigen tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen.

9. Om het even welke klacht of opmerking omtrent uit te voeren of uitgevoerde opdracht (met uitzondering van verborgen gebreken), dient DDT schriftelijk te bereiken binnen de 7 dagen na afgifte aan de klant van de finale opdracht. Indien de opdracht in verschillende delen wordt afgegeven, en deze onderdelen als een afzonderlijk werk kunnen beschouwd worden, dan dient enige klacht betreffende dat onderdeel eveneens binnen de 7 dagen na aflevering van dat deel ingediend worden. Enige klachten betreffende verborgen gebreken dienen binnen de 5 dagen na het ontdekken van het gebrek en maximaal binnen 6 maanden na de aflevering van de opdracht of het desbetreffende deel van de opdracht, schriftelijk ingediend te worden.

10. Eventuele klachten over een factuur dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Na deze datum wordt de factuur onweerlegbaar geacht aanvaard te zijn door de klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de volgende betalingsvoorwaarden: a) Alle facturen zijn betaalbaar binnen 7 dagen na factuurdatum; b) Er wordt uitdrukkelijk erkend dat klachten of een uitgestelde levering in geen geval een reden kunnen zijn voor geen of laattijdige betaling; c) Bij niet-betaling van de factuur op de uiterste betaaldatum wordt een forfaitaire schadevergoeding van 5% aangerekend op het onbetaalde saldo met een minimumbedrag van 250 euro. Bovendien zal op dergelijke laattijdige betaling een interest van 8% boven de referentierentevoet van de Europese Centrale Bank op jaarbasis worden aangerekend tot de definitieve betaling van alle openstaande saldi.

11. De Klant erkent uitdrukkelijk dat DDT enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als rechtstreeks gevolg van opzet of zware fout van DDT. DDT is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de Klant zoals onder andere: een verlies aan omzet en/of winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, …. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de laatste drie maanden (uitgezonderd de onkosten en de bedragen gefactureerd aan de klant voor de uitvoering van de opdracht door derden). Het bedrag zal in elk geval nooit hoger zijn dan de limieten van hetgeen de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de DDT zal uitkeren. Alle vorderingen die ontstaan in hoofde van de klant tegenover de DDT, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de desbetreffende vordering is ontstaan. Er geldt geen beperking voor aansprakelijkheid in gevallen waarin aansprakelijkheid niet mag worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving.

12. DDT is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten haar wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …..

13. Alle rechten op werken ontwikkeld door of in licentie gegeven aan DDT, voorgaand aan of buiten deze overeenkomst, blijven eigendom van DDT. Alle rechten op werken die door de klant zijn ontwikkeld of in licentie gegeven, voorgaand aan of buiten deze overeenkomst, blijven ten allen tijde eigendom van de klant. Na definitieve aanvaarding van de werken en de opdracht en het betalen van de volledige prijs betreffende de opdracht, draagt DDT alle rechten met betrekking tot de werken die DDT specifiek voor de klant ontwikkelde over aan deze laatste. Met werken wordt onder andere bedoeld: alle binnen het kader van deze overeenkomst geproduceerde teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een website of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten.

DDT is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant (zoals maar niet beperkt tot vermelding op de website van DDT, flyers, etc).

14. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

15. De ondertekening door een partij via een gescande of gedigitaliseerde afbeelding van een handgeschreven handtekening (bijv. scan in PDF-formaat) of een elektronische handtekening (bijv. via DocuSign), heeft dezelfde kracht en uitwerking als een originele handgeschreven handtekening. Afgifte van de documenten via e-mail of via een elektronisch handtekeningensysteem heeft dezelfde kracht en hetzelfde effect als afgifte van een origineel exemplaar op papier.

16. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en er wordt geen rekening gehouden met conflicterende wettelijke bepalingen. Elk geschil met betrekking tot deze algemene verkoopsvoorwaarden zal exclusief behandeld worden door de rechtbanken bevoegd voor het arrondissement Leuven, België.